Bejelentkezés

Email cím:

Jelszó:

Regisztráció Elfelejtettem a jelszavam

Szolgáltatóváltás menete
Bookmark and Share
Fogalmak
 • Ügyfél: ADSL alapú internet-szolgáltatást igénybevevő előfizető
 • ISP/a: meglévő internet szolgáltató, akivel az Ügyfél előfizetői szerződéses jogviszonyát meg kívánja szüntetni
 • ISP/b: az Ügyfél szempontjából "új" internet szolgáltató, akivel az Ügyfél előfizetői szerződéses jogviszonyt kíván létesíteni
 • ADSL Szolgáltató: ADSL alapú internet-szolgáltatást nyújtó, fizikai hálózattal rendelkező szolgáltató
 • Hűségnyilatkozat: Az Ügyfél szerződéses kötelezettség-vállalása, mely alapján az ISP/a-val megkötött határozatlan időtartamú előfizetői szerződésben – az ISP/a által részére biztosított díjkedvezmény ellenében - vállalta, hogy az ISP/a-val megkötött előfizetői szerződését a szerződésben meghatározott időtartam alatt rendes felmondás útján nem szünteti meg, illetve az ISP/a általi szerződés-megszüntetésre okot nem szolgáltat.
 • Díjtartozás: Az ISP/a által ADSL Internet szolgáltatás ellenértékéről - akár előre esedékesen, akár - forgalomarányos csomagok esetében - utólag - kiállított, és az Ügyfél által a számlán szereplő határidőig ki nem egyenlített, a jelen folyamatszabályozás alábbi 1.) pontjában rögzített jogviszony létesítése kezdeményezésének napján lejárt esedékességű, számlán feltüntetett összeg.
  Nem minősül Díjtartozásnak az Ügyfél részére az ISP/a által az Ügyfél által a Hűségnyilatkozat időtartama alatt gyakorolt felmondás jogkövetkezményeként az Ügyféllel szemben az ISP/a által kötbérként (kártérítésként) utólag kiszámlázott díjak összege.
Szünetmentes ISP-váltás folyamata
(a továbbiakban az ISP-váltáson szünetmentes ISP-váltást értenek a Felek)

 • 1.) Az Ügyfél előfizetői szerződéses jogviszony létesítését kezdeményezi ISP/b-nél, és ezzel egyidejűleg meghatalmazza ISP/b-t, hogy az ISP/a-val fennálló előfizetői szerződése megszűntetése érdekében ISP/a-nál eljárjon. ISP/b tájékoztatja az Ügyfelet arról, hogy a szünetmentes ISP-váltás feltétele, hogy az ISP/a-val nem áll fenn érvényes Hűségnyilatkozata továbbá, hogy a fennálló előfizetői szerződésből eredő Díjtartozását az Ügyfél ISP/a-nál rendezze.
 • 2.) ISP/b az Ügyfél igénybejelentésének /"Igénybejelentés"/ benyújtásától számított 1 (egy) munkanapon belül megküldi az ISP-váltási igénybejelentést az ADSL Szolgáltatóhoz, azon egyértelműen megjelölve az ISP-váltás szándékát.
 • 3.) ADSL Szolgáltató az Igénybejelenés benyújtásától számított legfeljebb 2 (kettő) munkanapon belül elbírálja az Igénybejelentést - ellenőrzi, hogy az Igénybejelentés megfelel-e az általa előírt feltételeknek -, és annak eredményeként elfogadja, illetve elutasítja azt.
 • 4.) Az Igénybejelentés elutasítása esetén az ADSL Szolgáltató az Igénybejelentés benyújtásától számított 2 (kettő) munkanapon belül értesíti ISP/b-t az elutasítás indokairól. Amennyiben az ADSL Szolgáltató az Igénybejelentést elfogadja, akkor az ADSL Szolgáltató a jelen pontban írt határidőn belül megkeresi ISP/a-t az 5.) pontban meghatározott tájékoztatás megadása céljából.
 • 5.) Az ADSL Szolgáltató megkeresését követő 5 (öt), a 11. pont alapján megismételt folyamatban 2 (kettő) munkanapon belül ISP/a tájékoztatást nyújt az ADSL Szolgáltatónak az Ügyfél ISP/a-val fennálló Hűségnyilatkozat, vagy Díjtartozás tényéről, vagy arról, ha időközben az Ügyfél ISP-váltási szándékától elállt. Amennyiben az ISP/a a jelen pontban írt határidőn belül nem ad tájékoztatást az ADSL Szolgáltatónak, úgy az ADSL Szolgáltató az ISP-váltást a 6.) pontban írtak szerint elvégzi.
 • 6.) Amennyiben az ISP/a jelen Melléklet 5.) pontja szerinti tájékoztatása alapján nincs az Ügyfélnek az ISP/a-val fennálló Hűségnyilatkozata, előfizetői szerződésből eredő Díjtartozása, illetve ha az ISP/a az 5.) pontban írt határidőn belül nem nyújt tájékoztatást az ADSL Szolgáltatónak, az ADSL Szolgáltató az ISP/a illetve ISP/b egyidejű tájékoztatása mellett 3 (három) munkanapon belül elvégzi az ISP-váltást.
 • 7.) Amennyiben ISP/a jelen Melléklet 5.) pontja szerinti tájékoztatása alapján az Ügyfélnek fennálló Hűségnyilatkozata van, úgy erről az ADSL Szolgáltató 1 (egy) munkanapon belül tájékoztatja ISP/b-t, aki ismételten felhívja az Ügyfél figyelmét az ISP-váltás 1.) pontban írt feltételeire.
 • 8.) Amennyiben ISP/a jelen Melléklet 5.) pontja szerinti tájékoztatása alapján az Ügyfél időközben elállt az ISP-váltási szándékától, úgy erről az ISP/a 1 (egy) munkanapon belül tájékoztatja az ADSL Szolgáltatót, aki erről 1 (egy) munkanapon belül tájékoztatja ISP/b-t.
 • 9.) Az ISP/b, döntésétől függően az ADSL szolgáltató tájékoztatását követő 2 munkanapon belül közvetlenül megkeresheti az ISP/a-t, amely a megkereséstől számított 1 munkanapon belül, az Ügyfél szerződéskötési szándékától történő elállást alátámasztó, hangfelvételt, vagy iratokat (például Ügyfél nyilatkozatát, vagy az új az ISP/a és az Ügyfél által megkötött előfizetői szerződés azon részét, amely az ISP/b számára bizonyítja, hogy az Ügyfél az ISP váltással kapcsolatos eredeti szándékát megváltoztatta) köteles ISP/b részére megküldeni.
 • 10.) Amennyiben az ISP/a jelen Melléklet 5.) pontja szerinti tájékoztatása alapján az Ügyfélnek az ISP/a-val kötött előfizetői szerződésből eredően Díjtartozása áll fenn, az ADSL Szolgáltató a tájékoztatás beérkezését követő 1 (egy) munkanapon belül tájékoztatja erről ISP/b-t, aki felhívja az Ügyfél figyelmét arra, hogy a Díjtartozása megfizetését igazolja ISP/b-nél. ISP/a biztosítja annak lehetőségét, hogy az Ügyfél a jelen pontban írt kötelezettségét a lehető legrövidebb időn belül rendezhesse.
 • 11.) Az Ügyfél az ISP/a-val fennálló előfizetői szerződésből eredő Díjtartozása teljesítésének ISP/b-nél történő igazolását követően ISP/b egy (1) munkanapon belül megerősíti az ISP-váltási igényt az ADSL Szolgáltatónál. Az ADSL Szolgáltató az ISP-váltási igény ISP/b általi megerősítését követő 2 (kettő) munkanapon belül az 5.) pontban meghatározott tájékoztatás megadása céljából megkeresi ISP/a-t. A tájékoztatás tartalmára, illetve az ISP-váltás további folyamatára a Jelen melléklet 5.) – 10.) pontjai megfelelően alkalmazandóak.